Rozenhof Trouwringen Rozenhof Trouwringen Schoolweg 60, 7924 PN Veeningen 0528 39 1222 info@rozenhoftrouwringen.nl https://www.rozenhoftrouwringen.nl/img/rozenhof_og.png Contant, PIN, VVV Cadeaubon, Maestro, Visa, American Express, Diners Club International $$$$ Monday through Sunday from 10:00 tot 22:00, by appointment

0528 39 1222       06 5464 0941

Benieuwd naar onze acties? Bekijk acties

Ma t/m Zo : 10.00 - 22.00 (Alleen op afspraak)

Wat voor ringen zoekt u?

Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden.


 

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten van ‘Juwelier Verbree/ Rozenhof Trouwringen’ handelend onder de handelsnaam
‘Rozenhof Trouwringen', gevestigd aan Schoolweg 60, 7924PN, te Veeningen DR.
Deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Juwelier
Verbree/Rozenhof Trouwringen, hierna te noemen Rozenhof Trouwringen en haar consumenten
(hierna te noemen de wederpartij(en). Zij maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten
inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door Rozenhof Trouwringen.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Rozenhof Trouwringen heeft het recht tussentijds deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. De alsdan gewijzigde Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden treden in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zullen zoveel mogelijk van toepassing worden op reeds bestaande overeenkomsten zodra Rozenhof Trouwringen aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.

1.2. Afwijkingen van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Bij strijd tussen de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Rozenhof Trouwringen en de inkoopvoorwaarden van de wederpartij zullen de Algemene leverings- betalingsvoorwaarden van Rozenhof Trouwringen prevaleren, tenzij Rozenhof Trouwringen de inkoopvoorwaarden van de wederpartij geheel danwel gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De wederpartij ziet, behoudens het genoemde geheel danwel gedeeltelijk en schriftelijk aanvaarden door Rozenhof Trouwringen van de inkoopvoorwaarden van de wederpartij, expliciet af van de toepassing van zijn of haar inkoopvoorwaarden.

1.3. Indien enige bepaling van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden onverhoopt geheel of ten dele in strijd mochten zijn met enige wettelijke bepaling, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, terwijl de betreffende bepaling door een bepaling wordt vervangen die,wettelijk geoorloofd, zoveel mogelijk met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling overeenkomt.

1.4. Indien Rozenhof Trouwringen niet steeds de strikte naleving van de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee, dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, of dat Rozenhof Trouwringen afstand van haar recht zou doen om in toekomstige gevallen, al dan niet waar het gelijke gevallen betreft, de strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.

1.5 Theo en Edita Verbree eigenaren van Rozenhof Trouwringen; Adres: Schoolweg 60 7924 PN Veeningen;Telefoonnummer: 0528-391623 of 06-54640941 van 10.00 tot 22.00 uur;E-mailadres: info@rozenhoftrouwringen.nl; KvK-nummer: 28033101; Btw-identificatienummer: NL001337632B55

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Rozenhof Trouwringen in prijscouranten, brochures of in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, ook dan wanneer het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt.

2.2. Orders van de wederpartij kunnen zonder toestemming van Rozenhof Trouwringen niet worden herroepen. Zij binden Rozenhof Trouwringen slechts, indien en voor zover Rozenhof Trouwringen dit schriftelijk heeft bevestigd of Rozenhof Trouwringen met de uitvoering daarvan is begonnen.

Rozenhof Trouwringen heeft het recht orders te weigeren zonder opgaaf van redenen. De weigering van een order door Rozenhof Trouwringen om wat voor reden dan ook, kan nimmer aanleiding geven tot enige aanspraak op schadevergoeding van de wederpartij. Voor orders wordt door Rozenhof Trouwringen een minimum orderbedrag gehanteerd.

2.3. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van Rozenhof Trouwringen, binden Rozenhof Trouwringen slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 3 – Acties

3.1. Winacties worden uitgeschreven door Rozenhof Trouwringen gevestigd te Veeningen. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

3.2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

3.3 Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. 3.4 Een actie is niet geldig in combinatie met een andere actie of acties.

3.5 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie

3.6 De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

3.7 Deelnemers met een vast kortingspercentage komen enkel in aanmerking voor de actie wanneer na aftrek van deze korting nog aan de actievoorwaarden voldaan wordt.

3.8 Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en dient de deelnemer in Nederland woonachtig te zijn. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

3.9 De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

3.10 Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

3.11 Rozenhof Trouwringen kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

3.12 Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

3.13 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

3.14 Medewerkers van Rozenhof Trouwringen zijn uitgesloten van deelname.

3.15 De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Rozenhof Trouwringen voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

3.16 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Rozenhof Trouwringen

3.17 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

3.18 Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

3.19 Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Rozenhof Trouwringen via 06-54640941 of per e-mail via: info@rozenhoftrouwringen.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen telefonisch of via e-mail een reactie.

Artikel 4 - Prijs

4.1. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden de orders, uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering door Rozenhof Trouwringen algemeen gehanteerde prijzen en condities. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), verzend-, transport- , verzekering- of andere kosten welke in verband met de overeenkomst verschuldigd zijn, tenzij anders is vermeld in prijscouranten, aanbiedingen of opdrachtbevestigingen.

4.2. Indien conform artikel 3.1. een andere prijs is overeengekomen dan die geldend op het moment van aflevering en na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren om wat voor reden dan ook (waar onder mede begrepen valutaschommelingen, verhoging van de arbeid-, materiaal- of transportkosten, alsmede invoering of verhoging van invoerrechten, kostprijsverhogende belastingen of andere heffingen van overheidswege) een verhoging ondergaan, is Rozenhof Trouwringen gerechtigd de prijs te verhogen, indien en voor zover de verhoging redelijk is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de prijs vast is.

4.3. Indien Rozenhof Trouwringen van haar in het vorige lid genoemde bevoegdheid gebruik maakt, heeft de wederpartij het recht binnen 14 dagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan Rozenhof Trouwringen te ontbinden.

Artikel 5 - Levering

5.1. De levering geschiedt op de in de verkooporder gespecificeerde plaats en bij gebreke daarvan aan het kantooradres van de wederpartij, waarbij Rozenhof Trouwringen zelf de wijze van transport en verpakking bepaalt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. De wederpartij is verplicht gekochte producten bij aflevering in ontvangst te nemen. Indien aflevering op het in artikel 4.1. bedoelde adres tijdens kantooruren niet mogelijk is, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Rozenhof Trouwringen het recht de zaken op kosten van de wederpartij op te slaan, danwel de overeenkomst terstond of op enig ander tijdstip nadien door schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden.

5.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, mogen in ontvangst genomen producten slechts geretourneerd worden indien Rozenhof Trouwringen daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend. De kosten van de retourzending zullen alsdan van de wederpartij zijn, tenzij anders overeengekomen.

5.4. De wederpartij is verplicht door Rozenhof Trouwringen verstrekte voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde producten strikt in acht te nemen en de producten slechts in ongeschonden toestand in voorraad te houden en te verkopen.

5.5. Rozenhof Trouwringen heeft het recht een opdracht in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de wederpartij worden gefactureerd.

5.6. Alle door Rozenhof Trouwringen opgegeven levertijden zijn geheel vrijblijvend. Door de enkele overschrijding daarvan raakt Rozenhof Trouwringen niet in verzuim en krijgt de tegenpartij geen recht op enige schadevergoeding.

5.7.  Vanwege het ambachtelijke maakproces van Rozenhof Trouwringen kunnen de handgemaakte ringen tot 10% afwijken van het model uit de collectie, waardoor elke trouwring een uniek en authentiek karakter krijgt.

Artikel 6 - Doorlevering

6.1. De wederpartij mag de door Rozenhof Trouwringen geleverde producten uitsluitend in de originele, ongewijzigde van Rozenhof Trouwringen afkomstige verpakking doorleveren en deze niet van andere merken of aanduidingen voorzien, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 - Betaling

7.1. Alle betalingen aan Rozenhof Trouwringen zullen door de wederpartij zonder enige aftrek of verrekening op een door Rozenhof Trouwringen op de verkoopfactuur voorgeschreven wijze worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen of op de factuur is aangegeven.

7.2. Rozenhof Trouwringen is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs of vervangende zekerheid ter zake te verlangen in de door haar gewenste vorm, alvorens (verder) te presteren.

7.3. Indien betaling binnen de in artikel 6.1. gestelde of ( schriftelijk) overeengekomen betalingstermijn achterwege is gebleven, is Rozenhof Trouwringen gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen vanaf de dag na het verstrijken van de in artikel 6.1. gestelde betalingstermijn of ( schriftelijk) overeengekomen betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening;

7.4. Indien de wederpartij de verschuldigde prijs niet binnen de in artikel 6.1. genoemde termijn betaalt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en wordt hij zonder dat daartoe een nadere in gebrekestelling is vereist over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Vanaf de datum dat de wederpartij van rechtswege in verzuim is, is hij tevens over het openstaande bedrag een direct opeisbare boete van 1,5% per maand verschuldigd.

7.5. In geval de wederpartij in verzuim is met de volledige betaling van de door Rozenhof Trouwringen aan de wederpartij gefactureerde bedragen dan is deze wederpartij aan Rozenhof Trouwringen (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
a) Voor zover de wederpartij niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Rozenhof Trouwringen aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand

bedrag (na het intreden van het verzuim ) niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de debiteur wordt voldaan.

b) Voor zover de wederpartij handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt Rozenhof Trouwringen in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 40,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

7.6. Indien de wederpartij met enige betaling in gebreke is, worden alle door hem aan Rozenhof Trouwringen verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en kan Rozenhof Trouwringen de onmiddellijke betaling daarvan vorderen vermeerderd met de onder artikel 6.3. genoemde rente, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Rozenhof Trouwringen gerechtigd de uitvoering van alle opdrachten ten behoeve van de wederpartij op te schorten totdat al hetgeen ingevolgde de vorige zin opeisbaar is geworden, één en ander onverminderd de wettelijke rente, het recht van Rozenhof Trouwringen op volledige schadevergoeding en het recht van Rozenhof Trouwringen op ontbinding uit hoofde van artikel 11 van deze Algemene leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden is betaald.

7.7. Eventuele bonussen, kortingen e.d. zijn slechts verschuldigd indien de wederpartij niet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Rozenhof Trouwringen.

Artikel 8 - Risico en Eigendom

8.1. Het risico voor de geleverde producten gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook indien de eigendom nog niet aan de wederpartij is overgedragen.

8.2. Zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ter zake van geleverde of te leveren producten, blijven die producten eigendom van Rozenhof Trouwringen, onverminderd overigens de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling.

8.3. De wederpartij mag producten, waarop Rozenhof Trouwringen het eigendomsrecht heeft voorbehouden niet verpanden, dan wel bij wijze van zekerheidsstelling overdragen. Hij mag deze producten wel binnen de normale bedrijfsuitoefening vervreemden.

8.4. Rozenhof Trouwringen is gerechtigd om de producten ter zake waarvan de wederpartij niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan hetzij onder zich te houden totdat het verschuldigde volledig is voldaan, hetzij de producten aan derden te verkopen in welk geval de opbrengst na aftrek van de kosten in mindering komt op het door de wederpartij verschuldigde.

8.5. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Rozenhof Trouwringen totdat alle vorderingen die Rozenhof Trouwringen op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

8.6. Wanneer de wederpartij uit de door geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Rozenhof Trouwringen en gaat hij/zij de zaak voor Rozenhof Trouwringen houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Rozenhof Trouwringen zijn voldaan.

8.7. Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Rozenhof Trouwringen mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover Rozenhof Trouwringen nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die bedoeld in artikel .... en Rozenhof Trouwringen aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van Rozenhof Trouwringen een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk Rozenhof Trouwringen dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle

voornoemde gevallen op eerste verzoek van Rozenhof Trouwringen een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van Rozenhof Trouwringen, geen pand- of beperkte rechten rusten.

8.8. Rozenhof Trouwringen is gerechtigd het eindresultaat van diensten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen dan wel het gebruiksrecht van de tegenpartij in te trekken dan wel tebeperken indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

8.9. De voornoemde bepalingen laten de overige aan Rozenhof Trouwringen toekomende rechten onverlet.

Artikel 9 - Klachten, garantie en aansprakelijkheid

9.1. Garantie. Rozenhof Trouwringen garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken
die zich openbaren na aflevering.

In het geval van reparaties garandeert Rozenhof Trouwringen gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen.

De wederpartij heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de wederpartij recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling,
prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst zoals dat hem op grond
van de wet is toegekend.

Rozenhof Trouwringen staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid
van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De wederpartij behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in
lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door Rozenhof Trouwringen afgegeven handelsgarantie

9.2. De wederpartij is verplicht om bij aflevering van de gekochte producten te controleren of (transport) schade is opgetreden en/of het geleverde geen tekorten vertoont. Zo spoedig mogelijk na

aflevering is de wederpartij verplicht te controleren of het geleverde ook overigens beantwoordt aan de overeenkomst.

9.3. Klachten met betrekking tot (transport) schade of tekorten in het geleverde dienen ook door de wederpartij op de vrachtbrief te worden aangetekend en terstond aan Rozenhof Trouwringen gespecificeerd te worden opgegeven. Bij gebreke daarvan verliest de wederpartij jegens Rozenhof Trouwringen al zijn rechten op grond van dergelijke schade of tekorten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Rozenhof Trouwringen.

9.4. Klachten met betrekking tot andere dan in artikel 8.2. bedoelde tekortkomingen dienen de wederpartij terstond, nadat hij deze heeft ontdekt of mede gelet op zijn in artikel 8.1. bedoelde controleplicht, redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Rozenhof Trouwringen schriftelijk en voldoende nauwkeurig omschreven op te geven, met dien verstande dat dergelijke klachten in geen geval op een later tijdstip dan twee weken na aflevering kunnen worden ingediend. Na deze termijn aan Rozenhof Trouwringen kenbaar gemaakte klachten, hoeven niet door Rozenhof Trouwringen te worden behandeld. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Rozenhof Trouwringen, wordt de wederpartij dan geacht de producten in goede staat te hebben ontvangen en verliest hij jegens Rozenhof Trouwringen al zijn rechten.

9.5. De betalingsverplichtingen voor de wederpartij wordt niet opgeschort door klachten over de producten.

9.6. Indien een tijdig kenbaar gemaakte klacht gegrond wordt bevonden, heeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden en is Rozenhof Trouwringen slechts verplicht de eventueel ontbrekende producten zo spoedig mogelijk alsnog af te leveren respectievelijk de geleverde ondeugdelijke producten te vervangen. Rozenhof Trouwringen is evenwel wel bevoegd in plaats van vervanging te kiezen voor teruggave van de koopprijs tegen retournering aan Rozenhof Trouwringen van het geleverde. Slechts indien Rozenhof Trouwringen in gebreke blijft met vervanging of teruggave van de koopprijs, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De te vervangen producten waarover de klacht gegrond wordt bevonden, worden eigendom van Rozenhof Trouwringen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1. Rozenhof Trouwringen is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor schade die het
gevolg is van een tekortkoming die aan Rozenhof Trouwringen is toe te rekenen of voor
zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem
zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de wederpartij zijn opgedragen.

Het bedrag waarvoor Rozenhof Trouwringen aansprakelijk is te houden door de wederpartij voor producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op € 12.500,- per product of zoveel meer als de door Rozenhof Trouwringen afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld of de koop van een product.

Rozenhof Trouwringen wijst de wederpartij op de beperkte aansprakelijkheid van
Rozenhof Trouwringen bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering
af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het product niet hoger is
dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De wederpartij dient Rozenhof Trouwringen zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het product.

Rozenhof Trouwringen hoeft geen schade aan de wederpartij te vergoeden die het
gevolg is van overmacht, zoals onder meer schade als gevolg van een overval,
inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of
kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan Rozenhof Trouwringen die zien op schade aan een product van de wederpartij worden door Rozenhof Trouwringen aan deze wederpartij uitbetaald.

Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Rozenhof Trouwringen is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

10.2. Behoudens het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, is de aansprakelijkheid van Rozenhof Trouwringen uitgesloten ongeacht de wijze waarop een mogelijke actie wordt ingesteld, hetzij uit wanprestatie hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins, tenzij er sprake is van schade welke te wijten is aan opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Rozenhof Trouwringen.

10.3. De aansprakelijkheid van Rozenhof Trouwringen wordt in geval van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Rozenhof Trouwringen beperkt ten opzichte van de wederpartij tot ten hoogste tweemaal het bedrag gelijk aan het door de wederpartij verschuldigde in verband met de specifieke transactie waaruit of in verband waarmee de aansprakelijk is ontstaan.

10.4. De wederpartij vrijwaart Rozenhof Trouwringen tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het niet en/of niet conform de instructie van Rozenhof Trouwringen gemaakte gebruik van de producten door derden. 8.9. Indien de wederpartij op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Rozenhof Trouwringen, zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die zijn gemaakt in verband met de vaststelling van de schade en aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten rechten- ook voor zover deze kosten een in rechte verkregen proceskostenveroordeling te boven gaan- voor rekening van de wederpartij, met een minimum van 15% van het openstaande bedrag doch niet minder dan € 250, -.

Artikel 11 - Overmacht

11.1. Onder overmacht in deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan elke van de wil van Rozenhof Trouwringen onafhankelijke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd. Als overmacht zal mede, maar niet uitsluitend gelden oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, werkstaking en andere collectieve acties van werknemers binnen en buiten het bedrijf van Rozenhof Trouwringen transportmoeilijkheden, geheel of gedeeltelijk tekortschieten van een door Rozenhof Trouwringen ingeschakelde derde en/of zaken waarvan Rozenhof Trouwringenbij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, tenzij het gaat om zaken die daartoe in het algemeen ongeschikt zijn, alsmede iedere omstandigheid waardoor het voor Rozenhof Trouwringen niet mogelijk is op normale wijze tijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

11.2. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de zijde van Rozenhof Trouwringen blijvend verhinderd wordt of redelijkerwijs voor Rozenhof Trouwringen bezwaarlijk is, is Rozenhof Trouwringen gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden, zonder dat Rozenhof Trouwringen tot enige schadevergoeding is gehouden. De wederpartij is in geval van overmacht aan de zijde van Rozenhof Trouwringen niet bevoegd de

overeenkomst te ontbinden dan nadat de onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst drie maanden heeft voortgeduurd.

Artikel 12 - Ontbinding

12.1. Rozenhof Trouwringen is gerechtigd, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, met onmiddellijke ingang en zonder dat Rozenhof Trouwringen ter zake tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij is gehouden, de overeenkomst met de wederpartij door schriftelijke mededeling aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd overige rechten van Rozenhof Trouwringen in geval van:

a. Enige tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Rozenhof Trouwringen ;

b. Faillissement surseance van betaling, ondercuratelestelling of onderbewindstelling van de wederpartij of een aanvraag daartoe;

c. Gehele of gedeeltelijke overdracht, stillegging, liquidatie of insolvabiliteit van het bedrijf van de wederpartij;

d. Beslaglegging op vermogensbestanddelen van de wederpartij.

12.2. In geval van annuleren van de order door wederpartij is deze aan Rozenhof Trouwringen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de order met een minimum van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

Artikel 13 - Displays

13.1. In displays in welke vorm dan ook die geleverd worden door Rozenhof Trouwringen mogen uitsluitend gevuld worden met producten die op dat moment tot het assortiment behoren tot en geleverd zijn door Rozenhof Trouwringen. Het plaatsen van artikelen van derden in de betreffende displays geeft Rozenhof Trouwringen het recht de nog lopende overeenkomst(en) te ontbinden en het retournemen van de displays. De kosten hiervoor komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 14 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter
14.1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, danwel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door elke daartoe bevoegde rechter voor wie Rozenhof Trouwringen verkiest haar vordering in te stellen; inclusief de Rechter van de woonplaats van de wederpartij.

Algemene Business to business voorwaarden

Algemene voorwaarden van juwelier Verbree/Rozenhof Trouwringen gedeponeerd dossiernummer KvK Emmen 28033101

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de hierna genoemde voorwaarden van toepassing op alle offertes, prijslijsten, en andersoortige overeenkomsten met Juwelier Verbree/Rozenhof Trouwringen, welke statutair gevestigd is te Veeningen, 7924 PN, Schoolweg 60, hierna te noemen Rozenhof Trouwringen.

1.2 Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3 Rozenhof Trouwringen is een goud- en zilversmidbedrijf. Als zodanig houdt Rozenhof Trouwringen zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal voor de zakelijke markt.

1.4 Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de voorwaarden, waaronder de overeenkomst tussen partijen tot stand komt, evenals onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

Artikel 2 - De totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Rozenhof Trouwringen en de consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen evenals algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitspraken van Rozenhof Trouwringen, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Rozenhof Trouwringen aan de opdrachtgever om een aanbod te doen.

2.2 Als datum van de totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging. Een door verzonden factuur of pakbon wordt tevens beschouwd als een bevestiging t.a.v. de dienstverleningsovereenkomst die de op de factuur of pakbon beschreven verrichtingen c.q. zaken omvat.

2.3 Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van Rozenhof Trouwringen binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle werknemers en medewerkers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen volmacht hebben.

Artikel 3 - Vaststelling van de prijs

3.1 De tussen Rozenhof Trouwringen en de opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn richtprijzen en/ of vanaf prijzen, daar een groot deel van de geleverde diensten uniek zijn en in die hoedanigheid niet in eenheidsprijzen zijn te vatten.

3.2 De overeengekomen richtprijzen en/ of vanaf prijzen zijn gebaseerd op basis van fournituur en materiaal prijzen, loonkosten en andere prijsbepalende bedrijfskosten.

3.3 Van de tussen Rozenhof Trouwringen en de opdrachtgever overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de opdrachtgever, indien Rozenhof Trouwringen nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 - Betalingsverplichtingen

4.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden. Rozenhof Trouwringen behoudt echter het recht , indien zij dit wenselijk acht , om aan bepaalde opdrachtgevers slechts te leveren met in achtneming van een kortere betalingstermijn of onder rembours. Indien enig opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Rozenhof Trouwringen een retentierecht met betrekking tot de gerepareerde zaken. Dit retentierecht vervalt onmiddellijk zodra de opdrachtgever de kosten van de reparaties alsmede eventuele in navolgend artikel te noemen rente en kosten heeft voldaan.

4.2. Indien betaling binnen de in artikel 6.1. gestelde of ( schriftelijk) overeengekomen betalingstermijn achterwege is gebleven, is Rozenhof Trouwringen gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen vanaf de dag na het verstrijken van de in artikel 6.1. gestelde betalingstermijn of ( schriftelijk) overeengekomen betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening;

4.2 Kortingen voor contante of vervroegde betaling worden niet verleend. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Rozenhof Trouwringen heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten, zoals omschreven in artikel 4.1. Tevens kan Rozenhof Trouwringen, zonder ingebrekestelling, aan de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de opdrachtgever, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Rozenhof Trouwringen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.3. In geval de wederpartij in verzuim is met de volledige betaling van de door Rozenhof Trouwringen aan de wederpartij gefactureerde bedragen dan is deze wederpartij aan Rozenhof Trouwringen (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
Voor zover de wederpartij handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt Rozenhof Trouwringen in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 40,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

4.4. Rozenhof Trouwringen is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht betrekking heeft, bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Rozenhof Trouwringen dient in dit verband tussentijds aan de opdrachtgever te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Rozenhof Trouwringen, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Artikel 5 - Intellectuele eigendommen

5.1 De door Rozenhof Trouwringen vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Rozenhof Trouwringen, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Rozenhof Trouwringen, niet toegestaan.

Artikel 6 - Leveringsverplichtingen

6.1 Levering door Rozenhof Trouwringen vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de opdrachtgever of de zaak in de macht van de opdrachtgever wordt gesteld.

6.2 Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3 Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de opdrachtgever Rozenhof Trouwringen in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

6.4 Indien Rozenhof Trouwringen niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5 Rozenhof Trouwringen is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de opdrachtgever niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

Artikel 7 - Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud

7.1. Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de opdrachtgever aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Rozenhof Trouwringen kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de opdrachtgever Rozenhof Trouwringen niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

Rozenhof Trouwringen zal in die gevallen, waarvan in alle redelijkheid niet van haar opdrachtgever verlangd kan worden dat opdrachtgever gezien zijn eigen vaktechnische achtergrond op de hoogte moet zijn van de specifieke risico’s, niet nalaten eerst het hiervoor omschreven risico mondeling aan de opdrachtgever voor te leggen alvorens tot dienstverlening over te gaan.

7.2 Bij het in bewaring geven van een zaak zal Rozenhof Trouwringen de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmacht situaties kunnen niet voor rekening van Rozenhof Trouwringen komen. Onder overmacht situaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3. De gerepareerde zaken en te leveren zaken zullen door Rozenhof Trouwringen tegen schade tijdens transport worden verzekerd. Op aanvraag zal Rozenhof Trouwringen mededeling doen betreffende de verzekeringsvoorwaarden. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het transport van de zaken ontstaat, waardoor onder meer maar niet uitsluitend begrepen brand- en

waterschade, diefstal en verduistering voor zover deze niet door de verzekering van Rozenhof Trouwringen wordt gedekt. De aansprakelijkheid van Rozenhof Trouwringen t.a.v. verlies of schade aan de zaken is nadrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Rozenhof Trouwringen wordt uitgekeerd. Elke vordering van de opdrachtgever op Rozenhof Trouwringen ter zake van bedoelde schade is eerst opeisbaar indien door Rozenhof Trouwringen de betaling van de verzekeraar is ontvangen.

7.4. In geval Rozenhof Trouwringen diensten verleent, zoals het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende: wanneer door of namens Rozenhof Trouwringen adviezen worden gegeven, kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De opdrachtgever vrijwaart Rozenhof Trouwringen voor alle aanspraken, welke derden in verband met deze adviezen tegen Rozenhof Trouwringen mochten instellen. Ook voor het niet geven van adviezen waarin de opdrachtgever meent dat wel geadviseerd had moeten worden, neemt Rozenhof Trouwringen geen aansprakelijkheid op zich.

7.5. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Rozenhof Trouwringen totdat alle vorderingen die Rozenhof Trouwringen op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

7.6. Wanneer de wederpartij uit de door geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Rozenhof Trouwringen en gaat hij/zij de zaak voor Rozenhof Trouwringen houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Rozenhof Trouwringen zijn voldaan.

7.7. Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Rozenhof Trouwringen mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover Rozenhof Trouwringen nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die bedoeld in artikel .... en Rozenhof Trouwringen aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van Rozenhof Trouwringen een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk Rozenhof Trouwringen dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van Rozenhof Trouwringen een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van Rozenhof Trouwringen, geen pand- of beperkte rechten rusten.

7.8. Rozenhof Trouwringen is gerechtigd het eindresultaat van diensten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen dan wel het gebruiksrecht van de tegenpartij in te trekken dan wel tebeperken indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

7.9.
De voornoemde bepalingen laten de overige aan Rozenhof Trouwringen toekomende rechten onverlet.

Artikel 8 - Klachten, gebreken en garantie

 

8.1. De opdrachtgever heeft de verplichting bij ontvangst van de gerepareerde of geleverde zaak, te

controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de

opdrachtgever van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 5 werkdagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, gemotiveerd aan Rozenhof Trouwringen mede te delen.

8.2. Daar reparaties meestal gedragen zaken betreffen, kan alleen garantie worden verleend op het gerepareerde onderdeel. Opdrachtgever dient zelf bij aanname van zaken van consumenten te controleren in hoeverre garantie kan worden verleend. Wanneer opdrachtgever advies vraagt betreffende slijtage van een bepaalde zaak, zal indien mogelijk prijsopgave worden gedaan van volledige revisie. Wanneer deze niet mag worden uitgevoerd aanvaard Rozenhof Trouwringen geen enkele aanspraak op garantie betreffende de deels gerepareerde zaak.

8.3 Bij een klacht, het geval van vermeende garantie of ingebrekestelling dient Rozenhof Trouwringen te allen tijde van de opdrachtgever, de originele reparatieopdracht ter hand gesteld te krijgen en tevens moet zij de gelegenheid krijgen de klacht naar behoren te corrigeren, daar zij anders geen aansprakelijkheid jegens welke schade dan ook aanvaard.

8.4. De opdrachtgever dient Rozenhof Trouwringen schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Rozenhof Trouwringen niet binnen 14 werkdagen overgaat tot herstel van de zaak is de opdrachtgever gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Rozenhof Trouwringen te verhalen.

8.5. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever jegens Rozenhof Trouwringen met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.6. Rozenhof Trouwringen garandeert de deugdelijkheid van de geleverde dienst en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1 tot en met artikel 8.3.

8.7. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
- de niet-inachtneming door eigenaar c.q. gebruiker van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

danwel anders dan het voorziende normale gebruik;
- normale slijtage;
- bewerking en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever; - de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste

materialen ;
- materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan Rozenhof Trouwringen ter bewerking en/of

verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
- materialen, werkwijzen, zaken en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de

opdrachtgever toegepast, evenals van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.

8.8. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Rozenhof Trouwringen tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

8.9. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Rozenhof Trouwringen, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van Rozenhof Trouwringen zonder dat zij tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van de opdrachtgever om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

Onder overmacht wordt in deze verstaan elke omstandigheid van de wil van Rozenhof Trouwringen onafhankelijk, waardoor van Rozenhof Trouwringen redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden dat de overeenkomst wordt nagekomen dan wel tijdig wordt nagekomen, daaronder in elk geval begrepen brand en/of storing in de energie toevoer in het bedrijf van Rozenhof Trouwringen, transportmoeilijkheden, werkstaking, werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, revolutie, oorlogsgevaar en verder alle andere denkbare omstandigheden waarin in alle redelijkheid en billijkheid niet van Rozenhof Trouwringen mag worden verwacht dat zij haar overeenkomsten uitvoert dan wel binnen de gebruikelijke termijnen uitvoert.

Artikel 9 - Forumkeuze en rechtskeuze

9.1. Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin Rozenhof Trouwringen zich bevindt.

9.2. Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

Aldus opgemaakt en gedeponeerd, mei 2013 te Veeningen

 

 
Trouwringenspecialist
De beste van Nederland
Winnaar Toptrouwbedrijven 2020
Love Awards publiekprijs 2018
Instagram